Šios Privatumo politikos nuostatos  taikomos fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių asmens duomenis tvarko INGSTAD & CO UAB, teikdama klientų aptarnavimo paslaugas:
• Sudarydama su klientais ar vežėjais transporto bei logistikos paslaugų teikimo sutartis;
• pateikdama sąskaitas faktūras, važtaraščius ir kt. dokumentus tiesiogiai, paštu ir pan.;
• siųsdama klientams paštu ir el. paštu priminimus apie esamas skolas Bendrovei, pateikdama skolų suderinimo aktus ir kt.
• nuotoliniais klientų aptarnavimo kanalais (telefonu, el. paštu, sms ir kt.).

Čia pateikiamos pagrindinės asmens duomenų tvarkymo nuostatos.  Apie nuostatų pakeitimus INGSTAD & CO UAB informuos, paskelbiant apie tai INGSTAD & CO UAB interneto svetainėje. Tam tikrais atvejais INGSTAD & CO UAB taip pat gali informuoti asmenis apie pakeitimus paštu, el. paštu ar kitu būdu.

SĄVOKOS
Pranešime naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:
Asmens duomenys – bet kokia informacija susijusi su identifikuotu arba neidentifikuotu fiziniu asmeniu (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).
Asmuo – fizinis arba juridinis asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys yra tvarkomi (pvz. klientai, transporto ir kitų paslaugų teikėjai, asmenys, kurie kreipiasi į INGSTAD & CO UAB, teikdami paslaugų užsakymus, reikalavimus ir kt.).
Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).
Kitos nuostatose naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
INGSTAD & CO UAB tvarko Asmens duomenis tik konkrečiais tikslais vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.
Klientų ar paslaugų teikėjų asmens duomenys, kuriuos Bendrovei pateikia patys klientai / paslaugų teikėjai, tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą klientų aptarnavimo veiklos palaikymą, kuris apima klientų konsultavimą, klientų įsiskolinimų valdymą, sąskaitų klientams pateikimą, sutarčių su klientais sudarymą, transporto – logistikos paslaugų pardavimą, aktualios informacijos apie suteiktas paslaugas klientui išsiuntimą bei atsakymų į klientų užklausas administravimą.

ASMENS DUOMENŲ GAVIMAS
INGSTAD & CO UAB tvarko asmens duomenis, kuriuos pateikia patys klientai ar paslaugų teikėjai bei duomenys, kuriuos įmonė gauna iš kitų šaltinių, tokių kaip valstybės ar privačių asmenų valdomi registrai, kiek tai yra būtina, vadovaujantis teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.

ASMEMS DUOMENŲ TEIKIMAS
INGSTAD & CO UAB neperduoda asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai duomenys perduodami tretiesiems asmenims, teikiantiems įmonei klientų aptarnavimo, transporto-logistikos, programinės įrangos priežiūros, apskaitos ir kitas paslaugas, siekiant užtikrinti tinkamą INGSTAD & CO UAB paslaugų teikimą, valdymą ir vystymą. Tokiais atvejais įmonė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkytų teikiamus asmens duomenis laikydamiesi INGSTAD & CO UAB nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.
INGSTAD & CO UAB taip pat gali teikti asmens duomenis partneriams, su kuriais bendradarbiauja teikiant transporto logistikos paslaugas, kurie gautus duomenis tvarko tik tais tikslais, dėl kurių šie buvo teikti užtikrinant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones bei valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, policijai arba priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti įmonės teises arba klientų,  darbuotojų ir turto saugumą.

DUOMENŲ SAUGOJIMAS
INGSTAD & CO UAB tvarko asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti INGSTAD & CO UAB taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz. numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir panašiai.

TAIKOMOS SAUGUMO PRIEMONĖS
INGSTAD & CO UAB užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

ASMENŲ TEISĖS
Asmuo, susisiekęs su INGSTAD & CO UAB ir įmonei nustačius asmens tapatybę, turi teisę:
a) susipažinti su INGSTAD & CO UAB tvarkomais savo asmens duomenimis;
b) ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;
c) prašyti sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus;
d) gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
e) prašyti ištrinti įmonėje tvarkomus jo asmens duomenis, kai asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
f) apriboti savo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį INGSTAD & CO UAB įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti;
g) nesutikti su savo duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – atšaukti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
Asmenys gali kreiptis dėl šių nuostatų arba INGSTAD & CO UAB vykdomo asmens duomenų tvarkymo raštu adresu: Eigulių g. 21, Vilnius, el. paštu info@ingstad.lt.
Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su INGSTAD & CO UAB vykdomu asmens duomenų tvarkymu ir (ar) asmens teisėmis, asmuo taip pat turi teisę kreiptis, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

ASMENŲ PAREIGOS
Asmenys, pateikdami įmonei savo asmens duomenis, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šiame Pranešime pateikiamomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, neprieštarauja, kad INGSTAD & CO UAB tvarkytų asmenų teikiamus asmens duomenis, asmenų pateikiami duomenys ir informacija yra tikslūs ir teisingi ir INGSTAD & CO UAB nėra atsakinga už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis įmonei asmuo pateikia per neapdairumą.
Asmuo įsipareigoja informuoti įmonę apie pateiktų duomenų ar kitos susijusios informacijos pasikeitimus.